Az oldal cookie-kat használ! Elfogadom
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

A webáruház termékeit személyesen is megtekintheti,átveheti a következő címen:

2230 Gyömrő Szent István út 30.

Nyitvatartás: 

H-P :  9:00-16:30 

SZ: 9:00-13:00

Telefonszám: 06305076052

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a DEGE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Cégjegyzékszáma: 13-06-069114; adószáma: 25363414-2-13; statisztikai számjele: 25363414-4778-117-13) 2230 Gyömrő, Szent István 30szám. alatti  (a továbbiakban: Szolgáltató) képviseli: Gáll Gergely ügyvezető által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ajandekesmesebolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

 

A Szolgáltató a termékek adásvétele során a DEGE Bt által forgalmazott termékek elektronikus kereskedelem útján történő értékesítését végzi. Szerződő felek között a szerződés a weboldalon található termékekre vonatkozóan ráutaló magatartással jön létre.

 

A Partner Webáruházban történő vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. 

 

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

 

A Partner megrendeli a Szolgáltatótól a terméket és a vételárat a jelen  weboldalon meghatározott módon megfizeti.

 

Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Webáruházban szereplő termékeket saját áruházában is értékesíti, melyre tekintettel az aktuális készlettől függően bizonyos termékek időlegesen nem rendelhetők.

 

A Webáruházban megjelenő termékeket és hirdetéseket a Forgalmazó megbízásából szolgáltató jelenteti meg és kezeli.

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a termékek külföldről történő beszerzésével, szállításával kapcsolatos terhek és az esetleges vámfizetés kizárólag Partnert terhelik.

 

2. A Szolgáltató vállalja:

2.1

- A szolgáltató és a Partner közötti adás-vétel közvetítését

- A Webáruházzal, hirdetéssel összefüggő kérdések és kérések kezelése és megválaszolása

- E-számla kiállítása

- Garanciális igények teljes körű közvetítése.

 

2.2 Jelen megállapodást a Weboldalon való részvétellel, a termék megrendelésével, vagy megvásárlásával a Partner elfogadja és tudomásul veszi, továbbá befogadja a Szolgáltatótól az e-számlát.

 

3. Adatvédelem

 

3.1.A Szolgáltató a mindenkori hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kezeli a Partner adatait és azt harmadik személynek át nem adja. Szolgáltató a Partner által részére a Webáruház használatán keresztül megadott adatot harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, semmilyen formában; a Partner által megadott adatot csak a jelen ÁSZF-ben rögzített tevékenysége során az ott rögzített szükséges mértékben használja fel. Szolgáltató a megrendelés teljesítését követően a Partner adatokat nem tárolja; mindösszesen csak azon mértékben, amennyiben Partner az oldalra történt regisztráció során  megadott adataival újabb megrendelést kíván eszközölni; Partneradatai a regisztrációjához kötötten, más által hozzáférhetetlenül kezeli Szolgáltató.

 

4. A termék ára:

 

4.1.A Szolgáltató végzi a termék teljes vételárának begyűjtését.

 

5. Szállítási feltételek

 

5.1.A Szolgáltató a rendelt terméket vagy termékeket a vételár kiegyenlítését követően, a feladástól számítva 2-5 munkanapon belül szállítja ki. A termékeket a Magyar Posta

kézbesíti. A kézbesítés általános feltételeiről a Magyar Postánál érdeklődhet. A pontatlan vagy rossz címzésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezen okok valamelyikéből felmerülő többletköltségek a Partnert terhelik.

A minimum rendelés 990Ft, ez alatt csak szeemélyes átvételre van lehetőség!

9990 Ft felett a szállítás ingyenes!

 

6. Termékgarancia

 

6.1.Minden a Szolgáltatón keresztül rendelt termékre a törvényi előírások szerinti szavatosságot vállal a forgalmazó.

 

6.2. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

 

7. Elállás joga

 

7.1. 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Partner, a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül a Szolgáltató számára elküldeni. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei a Partnert terhelik, a termék vételára és annak kiszállításának költségei a garanciális igény, forgalmazó által történt elismerését követő 30 napon belül kerülnek visszatérítésre. A Szolgáltatónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését követelnie. A Partner elállási jogát jogosult a forgalmazóval szemben gyakorolni, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek szintén a forgalmazót terhelik. A Partner ezen jogát a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási nyilatkozattal gyakorolhatja melyet a forgalmazó részére továbbít a Szolgáltató és ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és segítséget nyújt. A Partner a termék megrendelésével, valamint annak ellenértékének a Szolgáltató felé történő eljuttatásával kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1. Panaszügyintézés: a Partner a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsődlegesen a www.ajandekesmesebolt.hu oldalon megjelölt kapcsolat menüpont alatt található e-mail címre megküldött panaszlevelével kezdeményezheti; a probléma lehetőleg részletes leírása mellett. A panaszlevél fent jelzett e-mail címre történő megküldését követően – a levél átvételét követően – a Szolgáltató 24 órán belül a panasszal kapcsolatosan válaszlevelet küld.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Szolgáltató és a Partner között esetlegesen fennálló fogyaszt i jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Partner számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

- A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

-Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

9. Regisztráció 

 

9.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. 

 

9.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

 

9.3. Vevőszolgálat címe: DEGE Bt. Ajándék és Mesebolt 2230 Gyömrő, Szent István út 30. Telefonszám: 06305076052

 

10. Megrendelés 

 

10.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az előző pontban találja. 

 

10.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza; azonban nem tartalmazza a termék kiszállításának költségeit; azt a kiszállításkor szükséges rendezni.

 

10.3. A kiválasztott termék vételárát a Partner a kiválasztást követően, banki átutalással előre kifizeti a Weboldalon megadott módon és bankszámlaszámra; illetve utánvétes kiszállítás esetén a kézbesítőnek a szállításkor utánvéttel fizeti. A Partnert tudomásul veszi, hogy halasztott fizetésre lehetőség nincs.

 

10.4. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést és a vételár megadott bankszámlán történő jóváírását követő 2-5 munkanapon 8 és 17 óra között szállítja házhoz a Magyar Posta igénybevételével. A kiszállítás költsége a Partnert terheli teljes körűen. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni.

  

10.5.A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

10.6. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. 

 

10.7. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés írásbeli visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség ellenértéke.  

 

10.8. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

10.9. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

 

10.10. A rendelés visszaigazoló e-mailben a Partner megtalálja a rendelés számát, a vételár összegét, azt, hogy a megrendelést a Szolgáltató elfogadta, a számlaszámot, valamint minden egyéb, a megrendeléssel kapcsolatos lényeges tudnivalót. A Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a kiszállítást végző Magyar Posta esetleges késedelméért vagy a kiszállítás során bekövetkező esetleges károkért, hibákért felelősséget nem vállal. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk.

  

11. Szállítási és fizetési feltételek 

 

11.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi.

  

11.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 

 

11.3. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. 

 

12. Egyebek 

 

12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

 

12.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

 

12.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 

 

12.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. 

 

12.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Monori Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

  

12.6. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

Gyömrő, 2016. július 6.

 

 

 

 

Keresés